OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY

Art. 1.  Obowiązywanie ogólnych warunków sprzedaży.

Ogólne warunki sprzedaży stosuje się bezpośrednio do wszystkich złożonych zamówień w firmie “Alvan bv”, Laconiastraat 1b, B- 8000 Brugge, która to dalej zwana jest Sprzedawcą, i zastępują one wszelkie inne warunki współwykonawcy, zwanego dalej Kupującym, nawet jeśli niniejsze warunki stanowią, że mają one pierwszeństwo. Poprzez złożenie zamówienia Kupujący potwierdza, że zapoznał się z niniejszymi Ogólnymi Warunkami Sprzedaży i akceptuje je.

Art. 2. Zamówienia

Złożone zamówienie jest prawomocne dopiero po potwierdzeniu przez Sprzedawcę i automatycznie rodzi zobowiązanie. Specyfikacje powinny być wyszczególnione na potwierdzeniu zamówienia przesłanym przez Sprzedawcę, co też określa umowę kupna-sprzedaży. Sprzedawca wymaga zwrotnego potwierdzenia zamówienia z pieczęcią i podpisem zamawiającego. Milczenie sprzedawcy nie może stanowić potwierdzenia zamówienia.

Art. 3. Opis materiałów

Opisy i charakterystyki naszych materiałów i konstrukcji, zamieszczone w naszych katalogach i ulotkach, są udostępniane tylko w celu informacyjnym. Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany materiałów użytych do produkcji jego wyrobów, oraz zmiany konstrukcji, jeżeli wynika to z postępu technicznego lub konieczne jest z powodu zmiany przepisów prawa. Kupujący powinien jednak wyrazić zgodę na istotne zmiany materiałowe jak i konstrukcyjne. Wszelka dokumentacja udostępniana Kupującemu przez Sprzedawcę jest własnością Sprzedawcy. Kupujący nie może nią rozporządzać jak udostępniać jej osobom trzecim.

Art. 4. Dostawy zamówień

Wszystkie dostawy/odbiory zamówień są wykonywane w siedzibie Sprzedawcy, chyba, że potwierdzenie zamówienia wskazuje, że towary powinny być dostarczane przez Sprzedawcę.

Art. 5. Terminy wykonania zamówienia

Minimalny termin wykonania zamówienia jest podany orientacyjnie. Przekroczenie terminu dostawy nie daje podstaw do roszczenia jakiegokolwiek odszkodowania.

Art. 6. Siła wyższa
W razie zadziałania siły wyższej takiej jak strajk Sprzedawcy, jego dostawców, przewoźników, blokad, problemów transportowych, awarii maszyn, zmiany przepisów prawnych, pożaru, katastrof, klęsk żywiołowych i innych przypadków, na które Sprzedawca nie ma wpływu, wykonanie umowy jest zawieszone do czasu, gdy wykonanie jej stanie się możliwe. Jeżeli działanie siły wyższej trwa dłużej niż 3 tygodnie Sprzedawca ma prawo do odstąpienia od umowy, a Kupujący nie ma prawa do odszkodowania z tego tytułu.

Art. 7. Terminy płatności

 • Ceny podane w ofercie Sprzedawcy są ważne w dniu podania. Strony mogą uzgodnić inną cenę i wtedy cena uzgodniona jest wiążąca.
 • Ceny nie zawierają podatku VAT, kosztów opakowań i innych obciążeń.
 • Ceny mogą być dostosowywane zgodnie z wahaniami parametrów kosztów /korekty indexów/, wliczając koszty robocizny, surowców, podatków i opłat, lecz nie ograniczając się do nich. Skorygowane ceny będą natychmiast obowiązywać dla nowych zamówień, złożonych po wystawieniu skorygowanej ceny.
 • Faktury winny być opłacone w terminie do 7 dni, chyba, że strony ustalą inny termin płatności. Za datę zapłaty w formie przelewu bankowego uważa się datę uznania konta bankowego Sprzedawcy. Faktury winny być płacone w gotówce i bez jakichkolwiek upustów ze strony Sprzedawcy.
 • O jakichkolwiek błędach w fakturach należy poinformować za pomocą listu poleconego w ciągu 8 dni od daty wystawienia faktury (decyduje data stempla pocztowego), a w przypadku nie dostarczenia takiego listu faktura będzie uznana za zaakceptowaną. – W przypadku opóźnienia w zapłacie faktury zaległa kwota zostanie powiększona z mocy prawa i bez wcześniejszego powiadomienia o ustawowe odsetki za zwlokę oraz umowne odsetki ryczałtowe w wysokości 10% od całkowitej zaległej kwoty i co najmniej 250.00 EUR. Każde opóźnienie płatności jednej z faktur, powoduje konieczność uregulowania należności z innych faktur.
 • Zareklamowanie dostarczonych wyrobów nie zwalnia Kupującego od dokonania zapłaty w terminie. -Jeżeli okaże się, że wypłacalność Kupującego jest zagrożona, Sprzedawca może uzależnić wykonanie zamówień od dodatkowych gwarancji. Takie uwagi, nie ograniczające się do opóźnionych płatności zaległe faktury, powinny zawierać zmianę struktury firmy, znane zobowiązania, roczny raport kont. Nie może to usprawiedliwić opóźnienia zapłaty należności już wymaganych.
 • Jeżeli Kupujący zostanie postawiony w stan upadłości lub likwidacji, Sprzedający ma prawo odstąpić od umowy lub żądać odszkodowania.
 • W razie wycofania zamówienia przez Kupującego, zobowiązany jest on do zapłaty 25% ceny, chyba, że zamówienie zostało już wykonane. W takim przypadku, Sprzedawca będzie żądać zapłaty całej ceny minus wartość złomu.

Art. 8. Gwarancja

 • Sprzedawca udziela 12 miesięcznej gwarancji na wszelkie wady fabryczne sprzedanych wyrobów. Nie dotyczy to wyrobów używanych lub sprzedawanych jako niepełnowartościowe/po obniżonej cenie/.
 • Odpowiedzialność z tytułu gwarancji nie jest wyższa niż wartość zareklamowanej części lub wyrobu i nie obejmuje wyrównania szkody z tytułu utraconych korzyści.
 • Wszelkie wady ujawnione przy odbiorze winny być stwierdzone protokolarnie, w obecności przewoźnika i dokładnie opisane. Sprzedawca winien być zawiadomiony niezwłocznie, nie później niż w terminie 48 godzin, pisemnie faxem pod rygorem utraty uprawnień gwarancyjnych. Dotyczy to także wszelkich wad ukrytych, a ujawnionych przy odbiorze.
 • Sprzedawca ma prawo wysłać swojego przedstawiciela w celu dokonania oględzin ujawnionych wad.
 • W przypadku, gdy Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za ujawnione wady, może on wymienić rzecz wadliwą na wolną od wad, usunąć wadę lub zmniejszyć cenę, przy czym Sprzedawca ponosi odpowiedzialność do wysokości wymienionej części. Jeżeli Sprzedawca wyrazi zgodę na usunięcie wady przez Kupującego lub osobę trzecią, musi wyrazić zgodę odnośnie osoby, sposobu oraz ceny usunięcia wady.  Gwarancja nie obejmuje wad powstałych wskutek:
 • normalnego zużycia
 • niewłaściwego użytkowania
 • działania siły wyższej
 • niewłaściwej konserwacji
 • Uprawnienia z tytułu gwarancji wygasają:
 • w razie zwłoki w zapłacie za dostarczony towar z momentem powstania odpowiedzialności z tytułu gwarancji
 • w razie gdy Kupujący lub osoba trzecia dokona zmian w sprzedanych materiałach lub wyrób zostanie zamontowany niewłaściwie.

Art. 9. Własność wyrobów

Wszelkie sprzedane materiały pozostają naszą własnością aż do pełnej zapłaty. Jeśli Sprzedający musi dochodzić swojego zastrzeżenia własności i prawa własności, Kupujący będzie obarczony umownymi odsetkami ryczałtowymi w wysokości 15% od całkowitej zaległej kwoty, w wysokości co najmniej 250,00 EUR. Kupujący nie jest upoważniony do przenoszenia, włączania lub mieszania towarów z innymi ruchomościami lub nieruchomościami do czasu pełnej zapłaty ceny. W przypadku naruszenia tego zakazu, pełna cena będzie natychmiast płatna. a Kupujący będzie obciążony umownymi odsetkami ryczałtowymi w wysokości 15% całkowitej zaległej kwoty, w kwocie co najmniej 250,00 EUR. Każdy towar będzie stanowił zabezpieczenie wszystkich niezapłaconych ale wymagających opłacenia faktur.

Art. 10. Spory sądowe

Wszystkie transakcje sprzedaży podlegają prawu belgijskiemu, a wszystkie spory podlegają jurysdykcji właściwego sądu w okręgu Brukseli. Sędzia kantonalny drugiego kantonu Brukseli będzie właściwy w sprawach, które podlegają jego jurysdykcji. W przypadku jakichkolwiek sporów, tekst holenderski ma pierwszeństwo przed jego tłumaczeniami.