GENERAL TERMS AND CONDITIONS OF SALE

Artikel 1 : Prioriteit van de Algemene Verkoopsvoorwaarden
Onze Algemene Verkoopsvoorwaarden zijn automatisch van toepassing op alle bestellingen geplaatst bij “Alvan BV.”, Laconiastraat 1b, B-8000 Brugge, verder genoemd de Verkoper, met uitsluiting van de bestelvoorwaarden van de Koper, ook indien deze stipuleren dat ze voorrang hebben. Door te bestellen erkent de Koper kennis te hebben genomen van de Algemene Verkoopsvoorwaarden en van deze te aanvaarden.

Artikel 2 : Bestelling
Een bestelling, genoteerd door onze vertegenwoordigers, wordt slechts definitief bij ontvangst van de orderbevestiging. De vermeldingen op de orderbevestiging bepalen de overeenkomst. De Koper zal de met handtekening en bedrijfsstempel goedgekeurde orderbevestiging terugsturen aan de Verkoper. Stilzwijgen van de Verkoper kan nooit als een orderbevestiging worden geïnterpreteerd.

Artikel 3 : Beschrijving van de materialen
De beschrijvingen en kenmerken van onze materialen en constructies vermeld in onze catalogi en publicitair drukwerk, zijn louter indicatief. De Verkoper behoudt zich het recht voor aan de constructies en materialen alle wijzigingen aan te brengen, welke hij nodig acht onder meer voor redenen van evolutie in de techniek, verbeteringen van productie-technieken, wijzigingen van de wetgeving, zonder dat echter de essentiële kenmerken van het materieel of de constructie gewijzigd mogen worden. Alle plannen, studies en documenten overgemaakt door ons aan de Koper, blijven onze eigendom en mogen niet aan derden meegedeeld worden.

Artikel 4 : Levering
De levering gebeurt af fabriek (EX WORKS – EXW) in de lokalen van de Verkoper, tenzij de orderbevestiging vermeldt dat de goederen door toedoen van de Verkoper geleverd worden.

Artikel 5 : Leveringstermijnen
De opgegeven minimum leveringstermijn is louter indicatief. Het overschrijden van de leveringstermijn door de Verkoper kan geen aanleiding geven tot schadevergoeding.

Artikel 6 : Overmacht
Overmacht, met inbegrip van stakingen bij ons of onze leveranciers, transporteurs, lock out, toeleveringstransportproblemen, problemen buiten ons toedoen, machinebreuk, nieuwe wettelijke reglementeringen, branden, natuurrampen, schorst de uitvoering van de overeenkomst in hoofde van de Verkoper. Zo de situatie van overmacht langer dan 3 weken duurt, heeft de Verkoper het recht de overeenkomst te ontbinden zonder dat hij aan de Koper enige schadevergoeding verschuldigd is.

Artikel 7 : Betalingsmodaliteiten
– De prijs op onze prijslijsten en offertes vermeld, is deze geldig op datum van hun uitgifte. Beide Partijen kunnen een afwijkende prijs overeenkomen, die dan de enige geldige prijs zal zijn.
– De prijs is exclusief verpakking en alle mogelijke taksen.
– De prijs is herzienbaar in functie van wijziging van de kostprijs van haar parameters o.m. loonkost, kostprijs van de grondstoffen, taksen en lasten, indexaanpassingen. Aangepaste prijzen zijn onmiddellijk van toepassing op alle nieuwe bestellingen geplaatst na de uitgifte van de aangepaste prijs.
– De factuur is cash betaalbaar binnen 7 dagen, tenzij de factuur een andere betalingstermijn vermeldt. De betalingsdag is de dag waarop de rekening van de Verkoper wordt gecrediteerd.
– De factuur is netto en discontvrij, contant betaalbaar op de maatschappelijke zetel van de Verkoper. Eventuele fouten in de facturatie dienen ons binnen de 8 dagen per aangetekend schrijven gemeld te worden, bij gebreke waaraan de factuur als aanvaard wordt beschouwd.
– Bij laattijdige betaling is van rechtswege en zonder ingebrekestelling de wettelijk vastgelegde verwijlsintrest verschuldigd, evenals een forfaitaire schadevergoeding ten belope van 10% op het totaal verschuldigde bedrag met een minimum van 250,00 EUR. De niet-tijdige betaling van één der vervallen factuurbedragen maakt de volledige schuld, ook indien niet-vervallen, opeisbaar.
– Een klacht met betrekking tot de geleverde goederen geeft nooit het recht tot opschorting van de betaling. Zo er aanwijzingen zijn dat de solvabiliteit van de Koper in het gedrang komt, is de verkoper gerechtigd de verdere uitvoering van de overeenkomst afhankelijk te maken van bijkomende garanties. Deze aanwijzingen zijn onder meer laattijdige betaling van vervallen facturen, een verontrustende jaarrekening, wijziging van de venootschapsstructuur, gekende beslagen. Het eisen van bijkomende garanties kan nooit het uitstellen van betalingen van verschuldigde bedragen rechtvaardigen.
– Zo de Koper in staat van vereffening of faling wordt gesteld, heeft de Verkoper het recht de overeenkomst als beëindigd te beschouwen en een schadevergoeding te vorderen.
– Bij annulatie door de Koper na orderbevestiging door de Verkoper, dient een schadevergoeding van 25 % van de volledige prijs te worden betaald, tenzij de materialen reeds in productie zijn. In dit laatste geval kan de Verkoper de volledige prijs min de schrootwaarde eisen.

Artikel 8 : Garanties
– Op de nieuwe geleverde goederen wordt gedurende een periode van 12 maand na levering een garantie gegeven voor eventuele fabricatiefouten en/of gebreken in het materiaal. Deze garantiebepalingen zijn niet van toepassing op de verkoop van tweede hands materiaal, verkoop met korting of verkoop van onvolkomen materiaal.
– De garantie is beperkt tot de waarde van het materiaalonderdeel waaraan het gebrek is vastgesteld met uitdrukkelijke uitsluiting van een dervingsvergoeding.
– De bij levering zichtbare gebreken dienen onmiddellijk vermeld te worden op de leveringsbon en/of het vervoersdocument en de Verkoper dient binnen de 48 uur per fax geïnformeerd te worden … zoniet vervalt de garantie.
– De bij levering niet-zichtbare gebreken dienen schriftelijk en gedetailleerd gemeld te worden binnen de 48 uur nadat zij worden vastgesteld of vastgesteld dienen worden. De Verkoper heeft het recht een vertegenwoordiger te sturen in geval van schade.
– De Verkoper heeft, zo zij haar verantwoordelijkheid voor de gebreken aanvaardt, de keuze de goederen te vervangen, te herstellen of er een minwaarde voor toe te kennen, evenwel beperkt tot de waarde van het te vervangen of te herstellen materiaalonderdeel van de goederen in kwestie. Zo de Verkoper opteert voor een herstelling door de Koper of een derde, dient de Koper het akkoord van de Verkoper te bekomen met betrekking tot de persoon van de hersteller, de wijze van herstelling en de kostprijs ervan.
De garantie is uitgesloten voor :
– de gevolgen van normale slijtage
– de gevolgen van onaangepast gebruik –
de gevolgen van een overmachtssituatie – de gevolgen van slecht onderhoud.
Het recht op garantie vervalt eveneens :
– zo de vervallen factuur met betrekking tot het geleverde goed niet is betaald op het ogenblik dat het tot garantie aanleiding gevend feit zich voordoet;
– zo aan de geleverde materialen door de Koper of een derde wijzigingen werden aangebracht of onbehoorlijk en/of niet conform de montagevoorschriften werden gemonteerd.

Artikel 9 : Eigendomsvoorbehoud
De verkochte materialen blijven onze eigendom tot volledige betaling. Indien de Verkoper zijn eigendomsvoorbehoud dient uit te oefenen, zal de Koper een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd zijn van 15% op het totaalbedrag van de goederen met een minimum van 250,00 EUR Het is de Koper verboden de goederen te vervreemden of te incorporeren of vermengen met andere roerende of onroerende goederen tot algehele betaling van de prijs. Bij overtreding van dit verbod, wordt de volledige prijs onmiddellijk opeisbaar en zal de Koper een forfaitiare schadevergoeding van 15% van het totaalbedrag van de goederen verschuldigd zijn, met een minimum van 250,00 EUR. Elk geleverd goed zal tot zekerheid strekken van elke onbetaalde, opeisbare factuur.

Artikel 10 : Bevoegdheid
– Toepasselijk recht Op alle verkopen is het Belgisch Recht van toepassing en bij betwistingen zijn de Rechtbanken van Brussel bevoegd. De Vrederechter van het tweede kanton te Brussel wordt aangewezen voor de zaken die ratione summae onder zijn bevoegdheid vallen. Bij betwistingen primeert de Nederlandse tekst op de vertalingen ervan.